DUDOC-ALFA

Dudoc-Alfa algemeen

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen.

Informatie over de doelen, de onderzoeksthema’s en de betrokken universiteiten leest u hier.

 

Dudoc-Alfa 2014

Op 1 september 2014 zijn de eerste 14 promotieprojecten Dudoc-Alfa gestart. Lees meer over deze ronde.

 

Dudoc-Alfa 2017

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee opnieuw promotieprojecten gestart zullen worden op 1 september 2017.

Dit voorjaar heeft de selectieprocedure plaatsgevonden. Deze ronde stond open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

De selectie lag in handen van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor tot selectiecommissie uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Bij de intentieverklaringen is gebruikt gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Half april heeft de stuurgroep 11 kandidaten mogen feliciteren met een promotieplaats.