Over Postdoc VO GW

Postdoc VO GW

Postdoc VO GW maakt het mogelijk voor docenten om het lesgeven te combineren met postdoconderzoek in hun directe onderwijsomgeving. Samen met de beurzenprogramma’s Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc-Alfa, Dudoc-Bèta, PromoDocs en PostDoc-VO is ook dit Postdoc VO GW programma erop gericht het aantal leraren die didactisch onderzoek doen te verhogen. Met deze beurzen wordt er gewerkt aan een sterkere verbintenis tussen onderzoek en onderwijspraktijk, en wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijs daardoor te versterken.

Vakdidactisch onderzoek

Het programma richt zich op het doen van vakdidactisch onderzoek gerelateerd aan het curriculum van een (of meer) van de GW vakken, en beoogt aldus bij te dragen aan vakdidactische theorievorming in dit domein. Het programma ondersteunt gepromoveerde leraren in de disciplines van de Geesteswetenschappen bij het versterken van de verbinding van vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk: toegepast vakdidactisch onderzoek, gebaseerd op het curriculum.

Concreet krijgt dit de vorm van een praktijkgericht vakdidactisch onderzoek op het gebied van een of meer van de GW vakken. Dit kan bijvoorbeeld een empirisch vervolgonderzoek zijn (zoals ontwerponderzoek, lesson study) gebaseerd op de resultaten van eerder promotieonderzoek, of een kleinschalig onderzoeksproject dat valt binnen een van de kernthema’s op de landelijke vakdidactische onderzoeksagenda (NRO 2021).

De vakdidactische onderzoeksagenda beschrijft vier kernthema’s voor alle schoolvakken:

  • Doelen: Wat is van belang om te leren, en waarom? (bv. taalbewustzijn en samenhang in het curriculum)
  • Leerlingen en diversiteit: Hoe kan het onderwijs het beste aansluiten bij de leerling?
  • Onderwijsleeractiviteiten: Hoe kunnen leerdoelen worden gerealiseerd en de resultaten geëvalueerd?
  • Docentprofessionaliteit: Hoe kunnen (aanstaande) leraren hun vakdidactische bekwaamheid ontwikkelen en vergroten?

Specifiek voor de alfavakken kan onderzoek zich in het kader van deze thema’s bijvoorbeeld toespitsen op onderwerpen als taalbewustzijn, burgerschap, kritisch redeneren, gebruik van ICT en samenhang in het curriculum.

Zie voor meer voorbeelden de Vakdidactische onderzoeksagenda en de onderzoeksthema’s van Dudoc-Alfa.

In alle gevallen is inhoudelijke aansluiting bij ten minste een van de vakdidactische meesterschapsteams Geesteswetenschappen wenselijk.

Onderzoekers

De beurs is bedoeld voor gepromoveerde docenten in de schoolvakken van de Geesteswetenschappen, in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Concreet gaat het hier om de didactiek van de schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

Begeleiding

De vakdidactische meesterschapsteams Geesteswetenschappen zijn beschikbaar voor de laureaten in dit programma ter ondersteuning, in aanvulling op de begeleiding vanuit de facultaire onderzoeksorganisatie. Daarnaast wordt voor Postdoc VO GW een koppeling gemaakt met de andere programma’s rond scholings- en intervisiebijeenkomsten in het verband van Vakdidactiek GW. De postdoctorale onderzoekers worden, waar mogelijk en passend, uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de scholingsactiviteiten van het Dudoc-Alfa programma.

Subsidie

Vervangingssubsidie

Docenten kunnen een aanvraag indienen voor een vervangingssubsidie van maximaal 0,3 fte voor twee jaar of van maximaal 0,2 fte voor drie jaar, die hen in staat stelt om gedurende die periode postdoconderzoek te verrichten. De werkgever van de laureaat ontvangt de middelen om de docent voor twee of drie jaar lang te vervangen en ten behoeve van het postdoconderzoek vrij te stellen. De daadwerkelijke vervangingssubsidie wordt vastgesteld op basis van een standaardbedrag, gebaseerd op 0,2 of 0,3 van het gemiddelde salaris bij een fulltime aanstelling.

Voor 0,2 fte gelden de volgende standaardbedragen:

  • voor docenten in het voortgezet onderwijs: € 16.500 per jaar;
  • voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs: € 16.900 per jaar.

Voor 0,3 fte gelden de volgende standaardbedragen:

  • voor docenten in het voortgezet onderwijs: € 24.750 per jaar;
  • voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs: € 25.350 per jaar.


Deze vervangingssubsidie wordt halfjaarlijks uitgekeerd aan de instelling waar de onderzoeker werkzaam is. Bij de aanvraag moet daarom een werkgeversverklaring ingediend worden. Daarin verklaart de werkgever bereid te zijn om gedurende het postdoconderzoek een studieverlof aan betreffende werknemer te verlenen, en dat hij/zij een dienstverband heeft voor onbepaalde tijd.

Materieel budget

Naast de vervangingssubsidie omvat de beurs materieel budget van in totaal maximaal € 3.000 voor de totale duur van het project. Dit bedrag kan ingezet worden voor congresbezoek, workshops of andere activiteiten, het aanschaffen van benodigde literatuur of experimenteel materiaal, of andere direct aan het onderzoek gerelateerde kosten, inclusief disseminatie van onderzoeksresultaten. De laureaat consulteert betrokkenen uit de begeleidende onderzoeksgroep omtrent de keuzes voor de inzet van het materieel budget, en stemt hierover verder af met de schoolorganisatie rond effectief gebruik. De schoolorganisatie dient aan het begin van het project een begroting in voor de totale duur bij de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Na goedkeuring van de begroting draagt Vakdidactiek GW het materieel budget af aan de school waar de kandidaat is aangesteld, in een aantal voor aanvang van het project vastgestelde tranches.

Evaluatie

De stuurgroep Vakdidactiek GW monitort tien maanden na de start van het project door middel van een voortgangsrapportage of de voortgang van het onderzoeksproject nog zodanig is dat zowel de laureaat als de begeleidende onderzoeksgroep verwachten dat het mogelijk is om binnen de overgebleven periode het voorgestelde project af te ronden.


Selectieprocedure Postdoc VO GW

De selectieprocedure 2023 is afgerond. Maak hier kennis met de onderzoekers.

Informatie over een eventuele nieuwe selectieronde wordt voor de zomer van 2024 bekendgemaakt.