Drs. M. (Maartje) van der Eem MSc

Promovendus Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Maartje van der Eem is promovendus van de lichting Dudoc-Alfa 2018.

Geschiedenis

Promotieonderzoek

Meer mediawijs door betekenisvol geschiedenisonderwijs

Media – en vooral nieuwe media – hebben de afgelopen jaren een steeds grotere invloed gekregen op ons leven. Hierdoor is de manier waarop wij informatie verkrijgen en verwerken fundamenteel veranderd. Het kunnen omgaan met een overvloed aan informatie en met nepnieuws vereist kritisch denken van de gebruikers. Het kunnen beoordelen van de bruikbaarheid van een bron in relatie tot een bepaalde vraagstelling is hierbij een belangrijke, maar voor leerlingen geen eenvoudig toe te passen vaardigheid.

In dit quasi-experimentele onderzoek staat het leren beoordelen van de bruikbaarheid van bronnen door havo 3 leerlingen centraal. Onderzocht wordt of het werken met betekenisvolle taken aangevuld met expliciete instructie in het geschiedenisonderwijs ertoe leidt dat leerlingen deze vaardigheid beter leren toepassen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het toepassen binnen de historische context, maar juist ook naar de mate waarin transfer plaatsvindt naar niet-historische contexten. Door het leren van het beoordelen van de bruikbaarheid van bronnen meer expliciet en betekenisvol te maken, zou dit ook effect kunnen hebben op het door de leerlingen ervaren nut van het vak geschiedenis en op hun opvattingen over hoe (historisch) kennis tot stand komt.

Universiteit van Amsterdam


Opleiding en achtergrond

Vrije Universiteit: geschiedenis

Maastricht University: Master Evidence Based Innovation in Teaching

 

Werkkring

Hermann Wesselink College/Amstelveen