G.P.M. (Gijs) Leenders MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa Nederlands
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: een contrastief grammatische leerlijn voor de vakken Nederlands, Engels en Duits.

Korte beschrijving:

In deze studie wordt onderzocht op welke wijze, theoretisch en praktisch, het grammaticaonderwijs op middelbare scholen kan bijdragen aan de ontwikkeling van bewuste taalvaardigheid. Grammaticaonderwijs, al decennia onderhevig aan stevige kritiek, richt zich namelijk tot op heden teveel op het aanleren van ezelsbruggetjes en controlevragen. Omdat onze moedertaal zo vanzelfsprekend is, zijn de-automatiseringstechnieken vereist om bewustwording te bevorderen.

De studie beoogt bewuste taalvaardigheid helder en meetbaar te maken. Aan de hand van literatuuronderzoek en systematische inventarisatie van de problemen waar leerlingen tegenaan lopen, zal een theoretisch kader geschapen worden voor de prospectieve studie. Deze bestaat uit het meten van de effecten van het aanbieden van contrastieve lessenseries in het Nederlands, Engels en Duits, op bewuste taalvaardigheid in vergelijking met controlegroepen.

Met dit onderzoek hoop ik meer duidelijkheid te brengen in de begripsvorming over het aanleren van bewuste taalvaardigheid en ook een directe impuls te geven aan vernieuwing van het grammaticaonderwijs.

Publicaties

  • Leenders, G. (2020). Grammaticaal taalbewustzijn in de vakken Nederlands, Engels en Duits: Wie/wat+ waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?. Levende Talen Magazine, 107(3), 14-20.- Download
  • Leenders, G. P. M., de Graaff, H. C. J., & van Koppen, J. M. (2019). Verschillen de grammaticale concepten in het moedertaalonderwijs (Nederlands) en het vreemdetalenonderwijs (Duits en Engels)?. In 33ste HSN conferentie (Vol. 33, pp. 336-341). HSN Onderwijs conferentie Nederlands.- Download

Opleiding en achtergrond

Sep. 2018 – heden Bredeschoolcoördinator, Amadeus Lyceum

Jan. 2018 – sep. 2018 Combinatiefunctionaris brede school, Amadeus Lyceum

Aug. 2016 – heden Eerstegraads bevoegd expert Nederlands, Amadeus Lyceum

Sep. 2015 – Feb. 2017 MA Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie
– Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen
– Eerstegraads bevoegd vakdocent Nederlands
– Onderwerp masteronderzoek: het effect van geïntegreerd lees- en schrijfvaardigheidsonderwijs

Jan. 2014 – Jan. 2015 Educatieve minor schoolvak Nederlands
Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen
Tweedegraads bevoegd vakdocent Nederlands

Sep. 2012 – Aug. 2015 BA Nederlandse taal en cultuur, specialisatie taalkunde
Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen
Onderwerp bacheloronderzoek: een alternatieve onderwijsmethode voor redekundige zinsontleding

Werkkring

Amadeus Lyceum te Utrecht