Dr. W. (Wim) Gombert

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Wim was een van de promovendi van de lichting Dudoc-Alfa-onderzoekers die in 2017 met hun onderzoek begonnen.

Frans, NT2, Onderwijskunde

Publicaties

  • Gebruik van de doeltaal in de les moeilijk ?- Download
  • From 'learning to use' towards 'using to learn'? (Proefschrift)- Download
  • Effectiviteit van expliciete en impliciete instructie op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij Frans- Download

Opleiding en achtergrond

Open Universiteit – Sociale Wetenschappen – Onderwijskunde

NHL Leeuwarden – Lerarenopleiding Frans (eerste graad)

Gelderse Leergangen Nijmegen – NLO – Engels en Frans (tweede graad)

Werkkring

Rijksuniversiteit Groningen (European Languages and Cultures)

Gomarus College, Groningen

Promotieonderzoek

From “learning to use” towards “using to learn”? Long-term effects of structure-based versus dynamic usage-based programs for French

De afgelopen twee decennia is de positie van de Franse taal op middelbare scholen in Nederland steeds verder verzwakt. Minder leerlingen kiezen voor deze taal na de eerste drie verplichte jaren en veel scholen hebben ook het aantal beschikbare lesuren verminderd. Een daling van het niveau van taalbeheersing is een logisch gevolg. Samen met de toegenomen aandacht voor examengemiddeldes voelen docenten zich vaak gedwongen hun aandacht te concentreren op de ontwikkeling van de leesvaardigheid waardoor de taal een stuk aantrekkelijkheid verliest en waardoor nog minder leerlingen deze taal kiezen.

Sinds 2007 wordt echter op diverse scholen in Nederland een andere methodiek gebruikt. Deze methodiek richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid waarbij de receptieve vaardigheden maar ook de grammatica impliciet worden geleerd. Dit in tegenstelling tot traditionele methodes die in Nederland worden gebruikt en die meestal beginnen met receptieve vaardigheden en die veel expliciete grammatica bevatten.

AIM heeft al bewezen effectiever te zijn in de eerste twee jaar van de middelbare school (Rousse-Malpat & Verspoor, 2012). AIM-leerlingen ontwikkelen een hoger niveau voor spreek- en schrijfvaardigheid. Ook diverse vmbo-scholen rapporteren hogere gemiddeldes op het Centraal Examen voor hun tl-leerlingen die les hebben gehad volgens de AIM-methodiek.

Het doel van het huidige project is empirisch bewijs te leveren dat een impliciete methodiek à la AIM effectiever is dan traditionele programma’s in de laatste drie jaar van VWO. Het uiteindelijke doel is echter het onderwijs in de Franse taal weer aantrekkelijk te maken voor leerlingen.

17/11/2022

Rijksuniversiteit Groningen