Drs. P.J.H. (Patrick) Rooijackers

Promovendus/a Dudoc-Alfa Nederlands
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

Expert in lezen: tekstbegrip in de vwo bovenbouw

Korte beschrijving:

Terwijl er tamelijk veel bekend is over lezers op de basisschool en in het vmbo, is er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen. De voorzitters van de Expertgroep Taal die onder andere het niveau (4F) in leesvaardigheid voor vwo 6 vastlegde, spraken zelfs van een “educated guess” bij gebrek aan empirisch vooronderzoek. Welke ontwikkeling maken vwo-leerlingen in tekstbegrip door? En hoe kunnen we deze specifieke groep lezers aanzetten tot beter tekstbegrip?

Uit Nederlands onderzoek is bekend dat de verschillen tussen lezers op het vwo zeer groot zijn: de zwakste lezers zouden qua leesvaardigheid ook op vmbo kader hun plaats kunnen hebben. Uit internationaal onderzoek is met name de laatste vijftien jaar vrij helder geworden hoe de leesattitude van expert-lezers zich kenmerkt. Maar dit internationale onderzoek geldt wel vrijwel uitsluitend volwassen lezers.

Grofweg bestaat onderhavig onderzoek daarom uit twee onderdelen. Allereerst: welke ontwikkeling maken lezers op het vwo door? Om dat helder te krijgen nemen in dit onderzoek een groot aantal lezers uit de onder- en bovenbouw deel die een complexe leestaak aangeboden krijgen en geobserveerd worden via een eye tracker. De uitkomsten uit dit eerste deelonderzoek zullen vervolgens in het tweede deelonderzoek gebruikt worden voor het beantwoorden van de vervolgvraag: op welke manier kunnen we het beste leesvaardigheid in de vwo bovenbouw stimuleren? In dit deel van het onderzoek wordt een (deel van) een leerlijn leesvaardigheid voor de vwo bovenbouw ontworpen en experimenteel uitgezet.

Publicaties

  • Robben, T. & Rooijackers, P. (2014). 'Hand in eigen boezem? Een reflectie op de ontvangst van het examen Nederlands'. Levende Talen Magazine 101, p. 7-11.- Download
  • Rooijackers, P. (2019). 'Het examen als koevoet: Het advies over het centraal schriftelijk examen Nederlands aan Curriculum.nu'. Levende Talen Magazine 106, p. 52-53.- Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., Schuurs, U., Mulders, I., & Van den Bergh, H. (2020). Lezen en antwoorden bij de tekst met vragen geobserveerd; Een eye-trackstudie onder vwo 4-leerlingen. Pedagogische Studiën 97(1), 42-50.- Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., Schuurs, U., Mulders, I., & Van den Bergh, H. (2020). Lezen en antwoorden bij teksten met vragen; een cross-sectionele eye-trackstudie onder 52 vwo-leerlingen. Pedagogische Studien, 97 (nr. 4), p. 281-308.- Download
  • Rooijackers, P. (2020). Observerend (strategisch) lezen. Didactiek Nederlands – Zo kan het ook. - Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., & Van den Bergh, H. (2021). Timmeren met oude spijkers en zonder hout: Waarom leergangen Nederlands nu niet echt aan strategie-instructie doen. Levende Talen Magazine, 108(1), 18–23.- Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., & Van den Bergh, H. (2021). Met zijwieltjes leren fietsen op de Dorpsstraat: Waarom de leestaken in de les Nederlands vaak inhoudelijk tekortschieten. Levende Talen Magazine, 108(2), 4-9.- Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., & Van den Bergh, H. (2021). Observerend leren lezen op het vwo; Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 3-16. - Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., Schuurs, U., & Van den Bergh, H. (2021). De relatie tussen het vooraf lezen van teksten en het maken van begripsvragen: twee experimenten onder 5-vwo-leerlingen. Pedagogische Studiën 98(5), 320-349.- Download
  • Rooijackers, P., Mantingh, E., Van Silfhout, G., & Van den Bergh. (Te verschijnen.) De effectiviteit van een lessenserie over diep lezen Een interventieonderzoek onder vwo 4-leerlingen. Pedagogische Studien.

Opleiding en achtergrond

Universiteit Utrecht – Faculteit Letteren – Nederlandse taal en cultuur

Specialisatie Moderne Letterkunde

Docent Nederlands eerstegraads – IVLOS, UU

Werkkring

Sint-Janslyceum, ‘s-Hertogenbosch

Stichting Cito, Arnhem