Dr. P.J.H. (Patrick) Rooijackers

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Patrick Rooijackers was een van de promovendi van de lichting Dudoc-Alfa-onderzoekers die in 2017 met hun onderzoek begonnen.

Nederlands

Publicaties

  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., Schuurs, U., Mulders, I., & Van den Bergh, H. (2020). Lezen en antwoorden bij de tekst met vragen geobserveerd; Een eye-trackstudie onder vwo 4-leerlingen. Pedagogische Studiën 97(1), 42-50.- Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., Schuurs, U., Mulders, I., & Van den Bergh, H. (2020). Lezen en antwoorden bij teksten met vragen; een cross-sectionele eye-trackstudie onder 52 vwo-leerlingen. Pedagogische Studien, 97 (nr. 4), p. 281-308.- Download
  • Rooijackers, P. (2020). Observerend (strategisch) lezen. Didactiek Nederlands – Zo kan het ook. - Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., & Van den Bergh, H. (2021). Timmeren met oude spijkers en zonder hout: Waarom leergangen Nederlands nu niet echt aan strategie-instructie doen. Levende Talen Magazine, 108(1), 18–23.- Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., & Van den Bergh, H. (2021). Met zijwieltjes leren fietsen op de Dorpsstraat: Waarom de leestaken in de les Nederlands vaak inhoudelijk tekortschieten. Levende Talen Magazine, 108(2), 4-9.- Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., & Van den Bergh, H. (2021). Observerend leren lezen op het vwo; Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 3-16. - Download
  • Rooijackers, P., Van Silfhout, G., Schuurs, U., & Van den Bergh, H. (2021). De relatie tussen het vooraf lezen van teksten en het maken van begripsvragen: twee experimenten onder 5-vwo-leerlingen. Pedagogische Studiën 98(5), 320-349.- Download
  • Rooijackers, P., Mantingh, E., Van Silfhout, G., & Van den Bergh. (2022). De effectiviteit van een lessenserie over diep lezen Een interventieonderzoek onder vwo 4-leerlingen. Pedagogische Studien, 99(4), 325-360. - Download
  • Rooijackers, P. (2023). Oog voor diep begrip: onderzoek naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen. Arnhem: Cito.- Download
  • Rooijackers, P., & Gubbels, J. (2023). Leesbegrip. In J. Dera et al., Vaardig met vakinhoud: handboek vakdidactiek Nederlands (p. 105-116). Bussum: Coutinho.

Opleiding en achtergrond

Universiteit Utrecht – Faculteit Letteren – Nederlandse taal en cultuur

Specialisatie Moderne Letterkunde

Docent Nederlands eerstegraads – IVLOS, UU

Werkkring

Stichting Cito, Arnhem

Promotieonderzoek

Oog voor diep begrip. Onderzoek naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen

Terwijl er tamelijk veel bekend is over lezers op de basisschool en in het vmbo, is er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen. De voorzitters van de Expertgroep Taal die onder andere het niveau (4F) in leesvaardigheid voor vwo 6 vastlegde, spraken zelfs van een “educated guess” bij gebrek aan empirisch vooronderzoek. Welke ontwikkeling maken vwo-leerlingen in tekstbegrip door? En hoe kunnen we deze specifieke groep lezers aanzetten tot beter tekstbegrip?

Uit Nederlands onderzoek is bekend dat de verschillen tussen lezers op het vwo zeer groot zijn: de zwakste lezers zouden qua leesvaardigheid ook op vmbo kader hun plaats kunnen hebben. Uit internationaal onderzoek is met name de laatste vijftien jaar vrij helder geworden hoe de leesattitude van expert-lezers zich kenmerkt. Maar dit internationale onderzoek geldt wel vrijwel uitsluitend volwassen lezers.

Grofweg bestond onderhavig onderzoek daarom uit twee onderdelen. Allereerst: welke ontwikkeling maken lezers op het vwo door? Om dat helder te krijgen nemen in dit onderzoek een groot aantal lezers uit de onder- en bovenbouw deel die een complexe leestaak aangeboden krijgen en geobserveerd worden via een eye tracker. De uitkomsten uit dit eerste deelonderzoek werden vervolgens in het tweede deelonderzoek gebruikt voor het beantwoorden van de vervolgvraag: op welke manier kunnen we het beste leesvaardigheid in de vwo bovenbouw stimuleren? In dit deel van het onderzoek is een deel van een leerlijn leesvaardigheid voor vwo 4-leerlingen ontworpen en experimenteel uitgezet.

17/02/2023

Universiteit Utrecht