H.M. (Hedi) Kwakkel MSc

Promovendus NWO


Tweetalig Primair Onderwijs

Promotieonderzoek

Succesfactoren in tweetalig primair onderwijs: de rol van kind- en omgevingskenmerken tijdens de ontwikkeling van het tweetalig lexicon en leesvaardigheid in het Nederlands en Engels

Tijdens de eerste jaren op de basisschool maken kinderen de stap van gesproken naar geschreven taal. Kinderen in tweetalig primair onderwijs leren naast Nederlands ook maximaal 50% van de tijd in het Engels op school. Onderzocht wordt hoe de twee talen zich ontwikkelen en elkaar beïnvloeden op het gebied van woordenschat en leesvaardigheid en wat de invloed is van omgevingsfactoren, zoals verwachtingen van ouders en leerkrachten.
In een longitudinale studie van 3 jaar ligt de focus op het lexicale leervermogen van het kind in beide talen. Er zal worden gekeken hoe linguïstische transfer en cognitieve- en linguïstische factoren de tweetalige ontwikkeling beïnvloeden en hoe goed kinderen zijn in het leren van nieuwe woorden die fonologisch gezien erg op elkaar lijken.
Dit wordt gemeten middels een dynamisch assessment, waarmee inzicht kan worden verkregen in de specificiteit van de fonologische opslag van het lexicon van kinderen en het vermogen dit op te bouwen, in beide talen. De invloed van de twee talen op elkaar kan ook in kaart worden gebracht. De toevoeging van een dergelijk dynamisch assessment is van wetenschappelijk belang omdat het theoretische framewerk van “lexical restructuring” (Metsala & Walley, 1998) hiermee kan worden getoetst en uitgebreid met betrekking tot tweetaligheid.
De resultaten van het dynamisch assessment zullen gekoppeld worden aan de woordenschat, fonologische vaardigheden en uiteindelijk ook leesvaardigheden van de kinderen. Tevens zal de taalontwikkeling van kinderen in tweetalig onderwijs worden vergeleken met de taalontwikkeling van kinderen in een eentalige schoolsetting, die dezelfde taken en hetzelfde dynamisch assessment krijgen, maar dan alleen in het Nederlands.

Radboud Universiteit
Radboud Universiteit


Opleiding en achtergrond

Bachelor of Education – HAN Pabo Nijmegen

Bachelor of Science – Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde Radboud Universiteit Nijmegen

Master of Science – Pedagogische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Werkkring

Jenaplanschool De Lanteerne, Nijmegen