Drs. E. (Esther) Schat MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa Spaans
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Spaans

Titel promotieonderzoek:

CLIL-didactiek in literatuurlessen bij het vak Spaans.

Korte beschrijving:

In dit onderzoek wordt onderzocht of een CLIL-benadering in de literatuurlessen bij het vak Spaans een verhogend effect heeft op de taalvaardigheid en de interculturele competenties van de leerlingen. CLIL (content and language integrated learning) is een didactiek die veelal wordt toegepast bij tweetalig onderwijs; een andere taal dan de moedertaal wordt gebruikt om ‘content’ te leren terwijl tegelijkertijd de nieuwe taal wordt geleerd door de ‘content’. Content en taal worden geïntegreerd aangeboden en complementeren elkaar. In het tto duidt ‘content’ vaak op vakinhouden van andere schoolvakken maar in het reguliere MVT-onderwijs kan ‘content’ ook worden geïnterpreteerd als ‘kennis van taal, communicatie, land en cultuur’. De toepassing van CLIL-didactiek op het reguliere taalonderwijs kan op die manier van nut zijn bij het geïntegreerd aanbieden van taalvaardigheidsonderwijs (focus on form) en cultuuronderwijs (focus on content).

Ik heb drie lessenseries over het thema migratie ontworpen waarin iedere reeks een Spaanstalig literair werk centraal staat. De drie interventies worden in twee achtereenvolgende schooljaren op drie scholen (Spinoza Lyceum, IJburg College en het Pax Christi college) uitgevoerd in de bovenbouw vwo. Onderzocht wordt of de testgroepen waarin de CLIL-lessen zijn uitgevoerd beschikken over hogere taalvaardigheden en interculturele competenties dan de controle-groepen. Omdat interculturele competentie is onderverdeeld in drie domeinen (kennis, vaardigheden en houding) worden zowel de resultaten van PTA-toetsen als portfolio-opdrachten en de uitkomsten van zelfevaluatie-opdrachten geanalyseerd. Bij het meten van het effect op de taalvaardigheid worden leesvaardigheid en schrijfvaardigheid toetsen geanalyseerd. Tevens worden de docenten Spaans door een landelijke enquête bevraagd naar de interculturele competentie en CLIL.

Opleiding en achtergrond

Universiteit Utrecht – Faculteit Geesteswetenschappen – Spaanse taal en cultuur

Specialisatie: Latijns-Amerika studies (eerste graad)

Werkkring

Spinoza Lyceum, Amsterdam