Dr. E. (Esther) de Vrind

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Publicaties

  • Esther was auteur van Parcours, leergang Frans voor leerjaar 2, bij educatieve uitgeverij EPN, en van Franconville 3e editie, leergang Frans, bij educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff.- Download
  • Vrind, E. de, & Janssen, F.J.J.M. (2016). Adaptieve feedback op gespreksvaardigheid in klassen van 30? Hoe is dat nu mogelijk? Levende Talen Tijdschrift, 17 (2),- Download

Opleiding en achtergrond

Studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden, behaalde haar eerstegraadsbevoegdheid aan het ICLON, Universiteit Leiden, volgde modules onderwijskunde en didactiek aan Université Charles-de-Gaulle, Lille III en modules psychologie aan de Open Universiteit. Esther heeft ook ervaring als docent Frans aan verschillende middelbare scholen, aan verschillende niveaus (ivbo, vbo, mavo, havo, vwo, gymnasium).

Werkkring

Vakdidacticus Frans (sinds 1999) en lerarenopleider (sinds 2001) aan het ICLON, Universiteit Leiden.

Lees hier het blog van Esther.

Voor vragen, feedback, reacties specifiek op het onderzoek en de didactische aanpak: mailto:info@speakteach.nl

Actuele informatie over het onderzoek en de didactische aanpak, zie binnenkort de website: http://www.speakteach.nl

Promotieonderzoek

Adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid Moderne Vreemde Talen.
De didactiek van het geven van feedback op het individuele leerproces van leerlingen en het aanbieden van gedifferentieerde support in het voortgezet onderwijs bij spreek- en gespreksvaardigheid MVT in vrije communicatieve taken

Gespreksvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het examenprogramma MVT. Van leerlingen wordt spontaan taalgebruik in onverwachte situaties gevraagd. Uit onderzoek naar vreemdetaalverwerving blijkt dat feedback een krachtig middel is om de taalvaardigheid te verbeteren. Minder bekend is hoe docenten hun feedback effectief kunnen afstemmen op de individuele leerling bij mondelinge taalvaardigheid in een vreemde taal in de Nederlandse onderwijspraktijk. Vreemde talendocenten ervaren problemen bij het geven van feedback op spontane dialogen van leerlingen, omdat zij focus, wijze en timing van feedback moeten afstemmen op de individuele leerling in relatief grote klassen. De vraag is hoe docenten kunnen worden ondersteund bij de ontwikkeling van een adaptief feedbackrepertoire, waarbij rekening wordt gehouden met de praktische context van de docent. Docenten moeten namelijk in hun lessen niet alleen het leren van individuele leerlingen bevorderen, maar gelijktijdig ook andere doelen realiseren, zoals: zorgen dat andere leerlingen ondertussen zinvol en gemotiveerd aan het werk zijn; een ordelijk werkklimaat handhaven; de verplichte leerstof tijdig behandelen etc. Dit betekent dat een aanpak voor adaptieve feedback bij MVT alleen kans van slagen heeft indien niet alleen rekening wordt gehouden met criteria voor effectieve feedback, maar ook met de praktische bruikbaarheid voor docenten.

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en beproeven van didactische aanpakken van effectieve feedback die docenten MVT helpen aan te sluiten bij de individuele leerbehoeften van leerlingen bij gespreksvaardigheid in vrije communicatieve taken in de bovenbouw van havo en vwo, waarbij rekening wordt gehouden met de praktische context van de docent.

Methode: op basis van literatuurstudie, lesobservaties, docenten- en leerlingeninterviews worden praktische didactische aanpakken ontwikkeld voor adaptieve feedback bij gespreksvaardigheid MVT. Vervolgens wordt de praktische bruikbaarheid van deze didactische aanpakken in de lespraktijk van docenten MVT beproefd.

25/11/2020

Frans

Universiteit Leiden