Drs. C.I.A. (Corina) Breukink

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Corina Breukink is één van de NWO-laureaten van de lichting 2017/2018.

Nederlands

Promotieonderzoek

Hoe lezen ze? Over het begrijpen en verbeteren van poëtisch tekstbegrip in de bovenbouw havo/vwo

Over de taalverwervingsprocessen tijdens het literaire lezen is weinig empirische kennis beschikbaar. Dit geldt meer in het bijzonder voor de interactie tussen scholieren en gedichten. Tegelijkertijd is in de bovenbouw havo/vwo van motiverend en effectief poëzieonderwijs nauwelijks sprake, ondanks het belang dat docenten hieraan zouden hechten (Oberon 2016). Leesvaardigheidsonderwijs is in de Nederlandse onderwijscontext het leren lezen van zakelijke teksten, met een zwaar accent op leesstrategieën. De beoogde havo- en vwo-eindtermen voor literatuur, het kunnen lezen, begrijpen, interpreteren en evalueren van (redelijk) complexe literaire teksten, worden voor poëzie over het algemeen niet gehaald.
Door te onderzoeken en beschrijven hoe leerlingen in havo 4/5 en vwo 4/5/6 poëzie lezen, in contrast met zakelijke en verhalende teksten, hoop ik nieuwe aanknopingspunten te vinden voor een effectieve en motiverende poëziedidactiek, waarmee docenten kunnen worden geprofessionaliseerd en het literaire lezen door leerlingen kan worden ontwikkeld en verdiept.
Het onderzoeksproject bestaat uit een beschrijvend onderzoek en een ontwerponderzoek. Het beschrijvende onderzoek bestaat uit twee studies, een leesonderzoek en een oogbewegingsstudie, waarin leesdata worden verzameld over het lezen en begrijpen van authentieke prozateksten en gedichten.
In co-creatie met eerstegraads docenten Nederlands of literatuur wordt vervolgens een didactisch leesprogramma voor poëzie ontwikkeld, quasi-experimenteel en erna op grotere schaal getest.

Universiteit Utrecht


Publicaties

 • Breukink, C. (2018, 30 oktober). Hoe lezen ze poëzie in vergelijking met proza? [Workshop.] Symposium 'Als je om je goed om je heenkijkt ...: Poëzie in de klas'. Stichting Lezen, Letterenfonds en Universiteit Utrecht.
 • Breukink, C., Janssen, T., & Van den Bergh, H. (2019, 26-28 June). Students' reading activities while reading poetry [Symposium paper]. Symposium Research on Poetry Reading in Secondary Education: Cognitive Models, New Studies and their Methodological Challenges: 12th ARLE Conference: , University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
 • Breukink, C., Janssen, T.M., Van der Knaap, E., & Van den Bergh, H. (In voorbereiding). Adolescents’ comprehension of poetry and prose in grade 8 to 12.
 • Breukink, C., & Van den Bergh, H. (2017). Hoe begrijpen en lezen beginnende literatuurlezers poëzie in vergelijking met proza? Over hun tekstbegrip, leesaanpak en leeservaringen. In Mottart, A., & Vanhooren, S. (Eds.), Conferentiebundel 31ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 110-113). Hogeschool Windesheim Zwolle. Skribis. - Download
 • Breukink, C., & Van den Bergh, H. (2019, December 5-6). Secondary education students’ reading and answering behaviour while reading poetry and prose. [Paper presentation.] Poetry in Education II (Poesididaktik 2019), University of Gothenburg, Sweden. [Invited contribution.]
 • Breukink, C., Van den Bergh, H., & Van der Knaap, E. (2021). Leesprocessen bij proza en poëzie. Een eyetracking studie onder vwo- en havoleerlingen. In Mottart, A., & Vanhooren, S. (Eds.), Conferentiebundel 35ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 356-359). Universiteit van Antwerpen. Skribis. - Download
 • Breukink, C., Van der Knaap, E., & Van den Bergh, H. (2022, 20-21 mei). Leesprocessen bij proza en poëzie. Een eyetracking studie onder vwo- en havoleerlingen. [Paper presentatie.] 35ste HSN- Conferentie, Universiteit van Antwerpen, België.
 • Breukink, C., Van der Knaap, E., & Van den Bergh, H. (2022, 15-17 June). Secondary Education students’ reading and answering behaviour while reading poetry and prose. [Paper presentation.] 13th ARLE Conference: Transformations in L1 Education, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus. [Invited contribution.]
 • Breukink, C. Van der Knaap, E., & Van den Bergh, H. (2023, 6 april). Zien lezen, beter lezen; Effectiviteit van een procesgerichte leesdidactiek proza en poëzie voor havo/vwo 4. [Posterpresentatie.] Conferentie In dialoog: 10 jaar Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Hermann Wesselink College, Amstelveen.
 • Breukink, C., Van der Knaap, E., & Van den Bergh, H. (2023, 19 september). Zien lezen, dieper lezen: Effecten van een lessenreeks observerend leren met eye movement modeling examples (EMME) op het leren lezen en begrijpen van poëzie door adolescenten. [Workshop/presentatie.] Vlaamse TalenTop, KU Leuven, Campus Brussel. [Op uitnodiging.]
 • Breukink, C., Van der Knaap, E., & Van den Bergh, H. (2023). Deeper reading of poetry and prose: Effects of a reading process-focused intervention on the text comprehension of 10th grade students in the Netherlands. L1-Educational Studies in Language and Literature, 23, 1-29. doi:10.21248/l1esll.2023.23.1.585
 • Breukink, C., Van der Knaap, E., & Van den Bergh, H. (In voorbereiding). Lees- en antwoordprocessen bij proza en poëzie. Een oogbewegingsstudie onder vwo- en havoleerlingen.

Opleiding en achtergrond

Relevante opleiding:

 • augustus 1983 – december 1988 doctoraal Nederlandse Taal- en letterkunde, UU, Utrecht (moderne letterkunde; onderzoeksvariant).
 • augustus 1994 – juli 1995 postdoctorale deeltijd lerarenopleiding, ILS-VU, Amsterdam.

 

Relevante achtergrond:

Tot 2008 heb ik mij vooral ontwikkeld als eerstegraads docent Nederlands, mentor, sectievoorzitter en schoolopleider in het voortgezet onderwijs (Scholengemeenschap Lelystad, het Geert Groote College Deventer en het Stedelijk Daltoncollege Zutphen).

Werkkring

Hogeschool Utrecht

Sinds 2008 werk ik als hogeschooldocent annex lerarenopleider aan de tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen Nederlands.

Expertise: literatuurdidactiek, afstudeer- en stagebegeleiding.