Selectieprocedure Postdoc VO GW 2023

Lees hier meer over de achtergrond van Postdoc VO GW.

De selectieprocedure Postdoc VO GW 2023 is afgerond. Informatie over de projecten die in september 2023 zullen starten, wordt deze zomer op de website gezet.


Voorwaarden

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als vooraf ook een intentieverklaring is ingediend.

Ten aanzien van de aanvrager gelden de volgende voorwaarden op het moment van het indienen van de aanvraag.

 • U beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het vo of mbo;
 • U bent minstens een jaar in dienst bij een door de Nederlandse overheid bekostigde onderwijsinstelling in het vo of mbo;
 • U heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • U bent voor minimaal de helft van het vaste dienstverband belast met lesgebonden taken;1
 • U bent gepromoveerd in een van de disciplines van de Geesteswetenschappen, bij voorkeur gericht op de educatie van het gerelateerde schoolvak (evt schoolvakken). Er worden geen eisen gesteld aan hoe lang geleden een promotie van een kandidaat heeft plaatsgevonden.

  [1] Onder ‘lesgebonden taken’ wordt verstaan: het daadwerkelijk voor de klas staan en de daarbij behorende taken, namelijk het voorbereiden van de les, overleg gerelateerd aan het lesgeven, corrigeerwerk, het begeleiden van stages en/of opdrachten. Voor docenten met een onderzoekstaak (onderzoekstijd gefinancierd door de eigen instelling dan wel een andere instantie) geldt dat de onderzoekstijd in z’n geheel niet beschouwd wordt als lesgebonden. Een kandidaat dient ten minste voor 0.3 fte aan lesgebonden taken te hebben gedurende de looptijd van het onderzoek.

Ten aanzien van de aanvraag gelden verder de volgende voorwaarden op het moment van het indienen van de aanvraag.

 • U beschikt over een verklaring van uw werkgever waarin de aanvraag wordt gesteund;
 • U beschikt over een verklaring van een onderzoeksleider die verbonden is aan een van de instellingen die participeren in het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen. (Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Open Universiteit, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit.)
 • U heeft vóór het indienen van de aanvraag contact gehad met een van de vakdidactische meesterschapsteams over mogelijke ondersteuning, samenwerking en inhoudelijke aansluiting.2

  [2] Als u zich afvraagt welk meesterschapsteam past bij uw onderzoeksaanvraag, neem dan contact op met VakdidactiekGW@uu.nl.

Ten aanzien van het onderzoeksvoorstel gelden de volgende voorwaarden op het moment van het indienen van de aanvraag.

 • Het is steeds van belang dat er een zichtbare koppeling is van het onderwerp van het onderzoeksproject aan de onderwijspraktijk van de schoolorganisatie waar de onderzoeker is aangesteld. Door instemming met het indienen van het voorstel onderschrijft de onderwijsinstelling het belang van deze koppeling.
 • Het onderzoeksvoorstel zal worden getoetst wat betreft waarborgen voor ethische toetsing, data-management en open access publicatie beleid.

Beoordeling en selectie

Kwaliteit van de aanvraag

Is de centrale probleemstelling/onderzoeksvraag helder beschreven en wordt deze gekoppeld aan het curriculum/onderwijspraktijk van het schoolvak?

Haalbaarheid

 • Is de expertise vanuit de facultaire organisatie relevant voor het onderzoek en er is mogelijkheid tot inbedding in een relevante onderzoeksgroep?
 • Is de aangevraagde looptijd (twee of drie jaar) passend en haalbaar gezien het plan van aanpak?
 • Is er bij het uitwerken van het plan van aanpak rekening gehouden met de gecombineerde werklast van onderzoek doen en lesgeven?
 • Is er bij het uitwerken van het plan van aanpak rekening gehouden met eventuele trainingsbehoeften van de kandidaat?

Opzet en methoden

 • Zijn de voorgestelde methoden en technieken, in het licht van de huidige kennis en ervaring van de kandidaat, doelmatig en geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden?
 • Is de gekozen onderzoeksopzet voldoende gemotiveerd en is de fasering adequaat?

Relevantie van de aanvraag

 • Is het onderzoek relevant voor vragen en problemen waarmee onderwijsprofessionals in het vo en/of mbo geconfronteerd worden?
 • Geeft het voorstel aan hoe de opbrengsten inzetbaar zullen zijn in de directe schoolomgeving van de kandidaat?
 • Maakt het voorstel duidelijk hoe de beoogde opbrengsten gedeeld kunnen worden in het betreffende onderwijsveld en netwerk van de docent en andere betrokken onderzoekers?
 • Is er mogelijkheid tot inbedding in of aansluiting bij de werkagenda van een van de GW vakdidactische meesterschapsteams?
 • Wetenschappelijke relevantie: In welke mate en op welke wijze is het onderzoek theoretisch en/of methodisch en/of in descriptief opzicht van vakdidactisch belang?

Motivatie en CV aanvrager

 • Heeft de aanvrager een gepaste motivatie om praktijkrelevant vakdidactisch onderzoek te doen?
 • Naast het eerder verrichte promotieonderzoek: heeft de aanvrager (overige) relevante ervaring voor het uitvoeren van het voorgestelde onderzoek?

Procedure van indiening en beoordeling

Het tijdpad Indiening en beoordeling Postdoc VO GW geeft twee momenten van indiening aan: (a) voor een intentieverklaring met een beknopte omschrijving van het onderwerp, (b) de aanvraag met het uitgewerkte voorstel.

(a)        Intentieverklaring

De intentieverklaring omvat een beknopt onderzoeksvoorstel met daarin tevens een korte toelichting op de beoogde aanpak. Het voorstel omvat maximaal 300 woorden. De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is verlopen.

(b)       Aanvraag

De deadline voor het indienen van de aanvraag is verlopen.

Selectiecommissie

Beoordeling van de ingediende voorstellen is in handen van een selectiecommissie, die daarbij ondersteund wordt door externe referenten.

De commissie nodigt een beperkt aantal kandidaten voor een kort interview. Vervolgens stelt de commissie een prioriteringsadvies voor honorering op, dat wordt aangeboden aan de decanen van de deelnemende faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen en de voorzitter van het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen. Zij nemen in gezamenlijkheid het besluit over honorering. Voor alle direct betrokkenen bij de beoordelingsprocedure zijn een gedragscode belangenverstrengeling en geheimhoudingsplicht van toepassing.