Selectie Dudoc-Alfa 2017

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee opnieuw promotieprojecten gestart kunnen worden op 1 september 2017. Deze ronde staat open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken. Concreet gaat het hier om de didactiek van de schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

Met name docenten van de zogenaamde ‘tekortvakken’ worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen, te weten Duits, Engels, Frans, Grieks, Latijn en Nederlands.

Als u in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare beurzen, kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s.


Het Dudoc-Alfa programma

Lees hier uitgebreide informatie over het Dudoc-Alfa programma.


Voorwaarden

Bij de selectie van onderzoeksvoorstellen geldt als uitdrukkelijk aandachtspunt de bruikbaarheid van het onderzoek voor (de vernieuwing van) het onderwijs binnen het VO. Het te verrichten onderzoek moet, naast een wetenschappelijk, ook een duidelijk toepassingsgericht karakter hebben. Het programma beoogt de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk.

Een van de voorwaarden is dat u een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft en op het moment van het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst bent bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanvragers die in aanmerking komen, zijn voor minimaal de helft van hun aanstellingsomvang belast met lesgebonden taken en zijn pedagogisch-didactisch verantwoordelijk voor het onderwijs. Bent u al gestart met een promotieonderzoek, dan kunt u ook reageren. Aanvragers kunnen zijn: eerstegraads bevoegde leraren uit het voortgezet onderwijs.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als vooraf ook een intentieverklaring is ingediend.

Aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd als zij een in beginsel akkoord verklaring hebben van een beoogd promotor aan één van de volgende instellingen: Open Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht of Vrije Universiteit. Promotiebegeleiding vanuit twee instellingen behoort zeker tot de mogelijkheden.

Docenten van de zogenaamde ‘tekortvakken’ worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Het gaat hierbij om de volgende schoolvakken: Duits, Engels, Frans, Grieks, Latijn en Nederlands.


Subsidie

Met een gehonoreerde aanvraag kan een kandidaat gedurende vier jaar voor maximaal 0,6 fte vrijgesteld worden van het geven van onderwijs tot een maximum van 45.000 euro per jaar. De daadwerkelijke vervangingssubsidie wordt vastgesteld op basis van een standaardbedrag, gebaseerd op 0,6 van het gemiddelde salaris bij een fulltime aanstelling. Om de opgedane ervaring ook direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk, dient de aanvrager het niet-vrijgestelde deel van het contract voor minimaal de helft te besteden aan lesgebonden taken. Indien een aanvrager bijvoorbeeld een contract heeft van 1,0 fte, dan bedraagt de vrijstelling 0,6 fte. Van de resterende 0,4 fte dient minimaal de helft, dus 0,2 fte, aan lesgebonden taken besteed te worden.

Deze vervangingssubsidie wordt halfjaarlijks uitgekeerd aan de instelling waar de promovendus/a werkzaam is. De instelling gebruikt de gelden om een vervanger aan te stellen voor de onderwijstaken die hun medewerker vanwege het promotieproject gedurende 4 jaar niet kan uitvoeren. Bij de aanvraag die op 1 maart bij ons binnen moet zijn, moet daarom ook een werkgeversverklaring ingediend worden. Daarin verklaart de werkgever bereid te zijn om gedurende 4 jaar een studieverlof aan betreffende werknemer te verlenen, en dat hij/zij een dienstverband heeft voor onbepaalde tijd.

Er is per promotieplaats per jaar 3.500 euro beschikbaar voor dekking van materiële kosten en scholing. Deze subsidie wordt halfjaarlijks uitgekeerd aan de universiteit/onderzoeksschool waar de promovendus/a het onderzoek uitvoert.

Daarnaast zijn er scholings- en intervisieactiviteiten van het Dudoc-Alfa programma zelf, die centraal worden gefinancierd.


Evaluatie

Elk jaar vindt er een evaluatie plaats van de voortgang van het promotieproject. Voor het einde van het tweede jaar is deze evaluatie erop gericht om te besluiten over een mogelijke verlenging met nog eens 2 jaar. Bepalend hierbij is of de promotie vanuit wetenschappelijk oogpunt wenselijk en haalbaar is. Ook bij niet-verlenging zullen de resultaten worden vastgelegd in wetenschappelijke en vakpublicaties.


Procedure van indiening en beoordeling

Het tijdpad Indiening en beoordeling Dudoc-Alfa geeft twee momenten van indiening aan: (a) voor een intentieverklaring met een beknopt voorstel, (b) de definitieve aanvraag met het uitgewerkte voorstel.

 

(a)        Intentieverklaring

Indienen van een intentieverklaring is verplicht, de deadline is 8 januari 2017, 17.00 uur. Zonder deze verklaring kan een eventuele aanvraag (twee maanden later) niet in behandeling worden genomen.

De intentieverklaring betreft een beknopt onderzoeksvoorstel, waarbij het noemen van een promotor nog niet vereist is. Naar aanleiding van de intentieverklaring krijgt de indiener adviezen van de selectiecommissie over een eventuele aanvraag. Tevens kan de commissie de kandidaat eventueel adviseren over een mogelijke promotor.

Een intentieverklaring kan niet meer ingediend worden, het formulier is dus niet meer beschikbaar.

 

(b)       Aanvraag

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 maart 2017, 17.00 uur.

Een aanvraag kan niet meer ingediend worden, het formulier is dus niet meer beschikbaar.

 

Selectiecommissie

Beoordeling van de ingediende voorstellen is in handen van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die daarbij ondersteund wordt door de vakdidactische meesterschapsteams en externe referenten.

De commissie zal een beperkt aantal kandidaten uitnodigen voor een kort interview. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 27 maart. Vervolgens stelt de stuurgroep een prioriteringsadvies voor honorering op, dat wordt aangeboden aan de decanen van de deelnemende faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen en de voorzitter van het Regieorgaan Geesteswetenschappen. Zij nemen in gezamenlijkheid het besluit over honorering. Voor alle direct betrokkenen bij de beoordelingsprocedure zijn een gedragscode belangenverstrengeling en geheimhoudingsplicht van toepassing.

 

Tijdpad

Het tijdpad van indiening en beoordeling ziet er als volgt uit: 

vanaf 5 december 2016 informatie via website Vakdidactiek Geesteswetenschappen
8 januari 2017 Deadline indienen intentieverklaringen
januari 2017 Globale screening door selectiecommissie; evt. contact met indiener intentieverklaring
1 maart 2017 Deadline indienen definitieve aanvragen
maart 2017 Selectie door commissie, advies referenten; evt. uitnodiging voor interview
27-31 maart 2017 Interviews
begin april 2017 Prioriteringsadvies aan decanen faculteiten en Regieorgaan Geesteswetenschappen
medio april 2017 Besluit en officiële berichtgeving aan kandidaten
eind april-mei 2017 Verdere afstemming met betrokken werkgevers waar laureaten werken, en met betrokken faculteiten waar laureaten hun project zullen uitvoeren