Nederlands: Algemene info – Letterkunde

Het meesterschapsteam Letterkunde Nederlands heeft een plan opgesteld om de komende jaren het literatuuronderwijs te versterken. Wij willen tegelijkertijd op drie vlakken opereren die met elkaar verweven zijn: communicatie, onderwijs en onderzoek. Daarbij heeft de verhouding tot het gehele schoolvak Nederlands onze aandacht, ook door nauw samen te werken met het meesterschapsteam Taalkunde/Taalbeheersing.
Speerpunten

  1. Op het vlak van communicatie willen we de verbindingen in kaart brengen tussen alle betrokkenen bij het literatuuronderwijs: de docenten Nederlands, de universitaire neerlandistiek, verenigingen, instellingen (zoals de Stichting Lezen en het Huygens Instituut) en uitgevers. Dit netwerk zouden we willen versterken en laten uitgroeien tot de literaire poot van een schoolvakbrede vakdidactische neerlandistische gemeenschap. Samenwerking en uitwisseling kunnen worden bevorderd via de website Vakdidactiek Geesteswetenschappen en discussiegroepen. Ons staat bovendien een breder gedragen visie op de didactiek van Nederlandse literatuur voor ogen.
  2. Het versterken van het onderwijs richt zich zowel op de leerlingen als de docenten. We willen een kennisbasis aanleggen die inhoud paart aan didactiek: denk bijvoorbeeld aan definities van vaktermen, schetsen van de afzonderlijke delen van het literatuuronderwijs, en aan modelvoorbeelden van ‘good practice’. Verder zouden jonge én ervaren docenten over een checklist moeten kunnen beschikken waarmee zij zelf(!) kunnen nagaan waar hun behoeften liggen bij hun verdere professionalisering. Een landelijk aanbod van cursussen op masterniveau, met een vakspecifieke en vakdidactische component, moet gaan zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs door specialisten. De programmering zal zich richten tot leraren in opleiding en zittende docenten en zal moeten inspelen op veel voorkomende lacunes bij docenten en aansluiten bij vernieuwingen binnen het vak. Het lijkt ons verder zinnig om kritisch te kijken naar de huidige eindtermen en gangbare leermiddelen in het literatuuronderwijs.
  3. Na een inventarisatie van het verspreide onderzoek streven wij naar de samenstelling van een onderzoeksagenda. Samen met wetenschappers, vakspecialisten en docenten Nederlands willen we onderzoeksthema’s formuleren en prioriteren. Daarnaast zullen we leraren begeleiden bij het opstellen van een onderzoeksplan in het kader van de lerarenbeurs en hen helpen bij de keuze van een promotor en begeleiders.We zullen ook proberen onderzoekers en leraren te interesseren voor de speerpunten uit de onderzoeksagenda.

Samenwerking met Taalkunde/Taalbeheersing
Voor de buitenwacht is Nederlands één vak. Samenwerking tussen de meesterschapsteams Taalkunde/Taalbeheersing en Letterkunde ligt voor de hand: de beide teams zullen hun bezigheden onderling afstemmen en waar mogelijk samen het onderwijsveld benaderen. Het uitgangspunt is kennis en ervaringen van docenten, vakspecialisten, wetenschappers en andere betrokkenen te benutten en op elkaar te betrekken, zonder elkaar iets op te leggen. Zo hopen wij te bereiken dat recent verworven wetenschappelijke inzichten worden ingezet in het schoolvak Nederlands en dat vakdidactiek steviger wordt verankerd in het universitaire onderwijs en onderzoek.

Reacties
Het meesterschapsteam Nederlands – Letterkunde bestaat uit dr. Erwin Mantingh (UU), dr. Marjolein van Herten (OU), dr. Sander Bax (Tilburg University)  en dr. Theo Witte (RUG, voorzitter).

Reacties zijn uiteraard welkom. Het project meesterschap letterkunde Nederlands is werk in uitvoering dat alleen kan slagen in samenspel met andere betrokkenen.