Cultuureducatie: Stand van zaken

Het meesterschapsteam begon in 2015 met een verkenning en inventarisatie van het veld van cultuureducatie in brede zin. Dit resulteerde in een expertmeeting die in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) werd gehouden in Utrecht. In een elftal aansprekende ‘TED-Talks’ reflecteerden deskundigen van met name universiteiten en hogescholen op de huidige stand van zaken van het cultuur-educatief onderwijs en onderzoek en waar volgens hen belangrijke gaten liggen. De bijeenkomst resulteerde in een achttal discussiethema’s die momenteel in het veld van cultuureducatie centraal staan. Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Vervolgens is het meesterschapsteam zich specifiek gaan richten op de uitwisseling van kennis en inzichten tussen wetenschap, de lerarenopleidingen en het veld van musea, archieven en andere erfgoedinstellingen. Op 16 juni 2016 organiseerde het meesterschapsteam een expertmeeting over het thema ‘erfgoedonderwijs’. Aan de hand van de algemene vraag hoe cultureel erfgoed effectief wordt en kan worden ingezet voor educatieve doeleinden werden een zestal thema’s uitgelicht die in de hedendaagse praktijk en het onderzoek ernaar naar boven komen.  In maart 2017 werd een bijeenkomst georganiseerd specifiek over ‘De Actualiteit van de Tweede Wereldoorlog’, waarop circa 40-50 experts uit het veld van musea en herinneringscentra, wetenschappelijk onderzoek, geschiedenisonderwijs en vakdidactiek discussieerden over het leren van en over deze geschiedenis.

Voor meer informatie, vragen en suggesites, neem contact op met Pieter de Bruijn.