Cultuureducatie: Algemene info

Cultuureducatie gaat over alle vormen van educatie in de samenleving waarbij cultuur of kunst als doel of als middel worden ingezet. In de beleidstermen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is cultuureducatie de verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Hoewel cultuureducatie in het voortgezet onderwijs vakoverstijgend kan worden ingevuld, zit het vaak verpakt in schoolvakken als Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), beeldende vorming, geschiedenis, muziek, drama, dans, handvaardigheid en tekenen.

Cultuureducatie heeft ook een sterke buitenschoolse component. Culturele instellingen, waaronder musea, ontwikkelen – zelfstandig of in samenwerking met scholen – educatieve materialen, activiteiten en projecten. Het meesterschapsteam Cultuureducatie richt zich primair op dit laatste aspect.

Speerpunten

Het meesterschapsteam werkt de komende jaren aan de volgende drie speerpunten:

1. Uitwisseling van kennis en expertise
Het meesterschapsteam zal zich richten op het organiseren van enkele expertmeetings waarin de uitwisseling van (vak)didactische kennis en expertise tussen wetenschappelijke onderzoekers en het veld van buitenschools onderwijs rond cultureel erfgoed, zoals dat bijvoorbeeld plaatsvindt in (kunst)historische musea, archieven en herinneringscentra, centraal staat. Hoewel sommige thema’s gedeeld worden door het veld in den brede, zal hierbij ook worden ingezoomd op specifieke delen, zodat bepaalde thema’s verder als casus kunnen worden uitgediept. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de musea en herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog, de stadsmusea en de archiefwereld.

2. Valorisatie onderzoek
De doorstroom van wetenschappelijke kennis op het gebied van buitenschools onderwijs rond cultureel erfgoed zal daarnaast worden bevorderd door te werken aan een of enkele publicatie(s). Het uitgangspunt hierbij is om te komen tot een meer praktische vertaalslag van theoretische kennis, zodat het de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs rond cultureel erfgoed ten goede kan komen. Naast algemene thematieken, zoals de interpretatie van erfgoed in rondleidingen, strategieën aangaande het gebruik van objecten en het inzetten van verschillende verhaaltechnieken, zullen de hiervoor genoemde casussen hier ook in centraal staan.

3. Verankering aan lerarenopleidingen
Tenslotte wil het meesterschapsteam een impuls geven aan de aandacht voor buitenschools onderwijs rond cultureel erfgoed aan de universitaire (leraren)opleidingen. Onderzocht wordt hoe deze vorm van educatie beter kan worden verankerd, bijvoorbeeld in de vorm van een interdisciplinaire cursus waarin verschillende aspecten van het gebruik van erfgoed in de klas en op locatie centraal staan.

Reacties
Het meesterschapsteam Cultuureducatie wordt gecoördineerd door dr. Pieter de Bruijn (Open Universiteit). Reacties en suggesties zijn van harte welkom!