Tussen december 2017 en mei 2018 zal een selectieprocedure plaatsvinden voor een klein aantal promotieprojecten Dudoc-Alfa, die zullen lopen van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2022. De call zal openstaan voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, >Lees meer


Op 13 september jl. is de tweede ronde van het Dudoc-Alfa programma feestelijk geopend. Elf nieuwe promovendi  zijn gestart met hun promotieonderzoek op het gebied van de vakdidactiek.   De genodigden werden welkom geheten door de voorzitter van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, Peter Coopmans. Na bespiegelingen door Margot van Mulken, decaan van de Letterenfaculteit van >Lees meer


In het kader van het TeCoLa project (Pedagogical differentiation through telecollaboration and gaming for intercultural and content integrated language teaching)  organiseren we op 9 september op de Universiteit van Roehampton een online seminar over gamified telecollaboration dat live kan worden gevolgd via onze Youtube channel (http://www.tecola.eu/streaming).   Programma (CET _ Nederlandse tijd): 10.30-11.00 The TeCoLa >Lees meer


Omschrijving Binnen het Nederlandse mvt-onderwijs wordt de doeltaal relatief weinig als voertaal ingezet, maar uit onderzoek blijkt dat docenten – en ook veel leerlingen ‒ overtuigd zijn van het belang van doeltaalgebruik en ook graag meer de doeltaal willen inzetten in hun onderwijs. Dit wil echter om verschillende redenen nog niet zo goed lukken. Herkent >Lees meer


U kunt u nu definitief inschrijven voor het professionaliseringstraject ‘Actieonderzoek naar inhoud in de mvt-les’! Tijdens het traject wordt u begeleid in het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar uw eigen lespraktijk, met als doel het versterken van de rol van inhoud (denk aan: cultuur, taalbewustzijn, literatuur…of iets anders!) in het talenonderwijs. De bijeenkomsten vinden in Utrecht (centrum) plaats, >Lees meer


Op een broeierige zomermiddag aan het einde van het schooljaar toog een vijftigtal onvermoeibare docenten Nederlands naar Utrecht voor de startbijeenkomst van vijf docentontwikkelteams. Vakmeesters Theo Witte en Peter-Arno Coppen lichtten de uitgangspunten van de DOT’s toe, ervaringsdeskundigen Clary van Tilborg en Riek Hazenbosch gaven kort en enthousiast een persoonlijke indruk van de praktijk. Na >Lees meer


Uit een onderzoek wat ik in 2010 afnam in het kader van ICLON Leiden(verder uitgewerkt in Van Hattum & Rupp, 2014), bleek dat zowel op middelbare scholen als op lerarenopleidingen uitspraak vaak nog geen standaard onderdeel is van het curriculum; dat terwijl Engels, behalve een kernvak in de bovenbouw, sinds 2014 ook een kernvak in >Lees meer


Geïntegreerd literatuuronderwijs in de bovenbouw klassieke talen Sinds drie jaar hebben docenten klassieke talen in de bovenbouw een nieuwe uitdaging: het geven van literatuuronderwijs waarin taal en cultuur zijn geïntegreerd. De criteria waaraan dit geïntegreerde literatuuronderwijs zou moeten voldoen, zijn echter nog niet helemaal duidelijk. De afgelopen drie jaar heeft Kokkie van Oeveren zich binnen >Lees meer


Dit voorjaar heeft een selectieprocedure plaatsgevonden voor nieuwe promotieplaatsen van het Dudoc-Alfa programma. Deze selectie lag in handen van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor tot selectiecommissie uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Bij de intentieverklaringen is gebruikt gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door >Lees meer


Nog enkele belangstellenden kunnen zich aansluiten bij de docentontwikkelteams (DOT’s) waarin docenten onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ samen met enkele vakwetenschappers en vakdidactici inspirerend onderwijs zullen gaan ontwerpen. Verspreid over het land gaan er het komend schooljaar zes docentontwikkelteams met verschillende onderwerpen aan de slag in de geest van het >Lees meer


Docenten Nederlands kunnen zich nog aanmelden voor DOT’s tot 15 juni 2017. In de meeste DOT’s zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling? Klik dan door naar: Uitnodiging aan docenten: wie denken, ontwikkelen en werken mee? Zes DOT’s Nederlands: samen inspirerend onderwijs ontwerpen (de oproep van 2 april jl.). De aanmeldingstermijn is verlengd om in te >Lees meer


Inhoud in de moderne vreemde talenles Professionaliseringstraject Moderne Vreemde Talendocenten: Onderzoek in de eigen lespraktijk Datum: 10 bijeenkomsten in schooljaar 2017-18 Locatie: n.t.b. Kosten deelname: €500-700 (afhankelijk van aantal deelnemers) Professionaliseringstijd: 70 uren Doelgroep: docenten MVT (alle talen), op alle niveaus van het VO en alle schoolsoorten (inclusief tto of internationale scholen) Op 2 juni >Lees meer


Gaat de taalles alleen over het ontwikkelen van taalvaardigheid of heb ik als taaldocent meer te bieden? Wat voor inhoud (bv. literatuur, cultuur) kan ik aanbieden in mijn taallessen? Hoe kan ik via het aanbieden van inhoud in mijn lessen de leerlingen motiveren en tegelijkertijd het taalaanbod versterken? Dit zijn vragen die heel erg leven >Lees meer


Zes DOT’s Nederlands: samen inspirerend onderwijs ontwerpen De Meesterschapsteams Nederlands zoeken voor het schooljaar 2017-2018 enthousiaste docenten die in de geest van het Manifest Nederlands op school samen met ons het schoolvak Nederlands willen vernieuwen. Onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ zullen docenten, vakwetenschappers en vakdidactici in zes zogenoemde DOT’s (docentontwikkelteams) >Lees meer


De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat op zichzelf steeds actueler wordt. De steeds grotere afstand in tijd zorgt ervoor dat er naar nieuwe manieren wordt gezocht om de herinnering aan dit verleden levend te houden. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat deze geschiedenis naar voor wordt geschoven als middel voor >Lees meer


Op 1 maart is  Neerlandistiek voor de klas gelanceerd. De digitale nieuwsbrief is bestemd ‘voor leraren die van het Nederlands houden’ en zal  tienmaal per jaar verschijnen. De redactie belooft ‘interessante inhoudelijke links voor leraren, nieuwtjes uit het onderzoek, aandacht voor interessant lesmateriaal, interviews met docenten, leerlingen of studenten, voor het onderwijs relevante artikelen uit verschillende taalkundige >Lees meer


Doeltaalgebruik blijft vrij uitzonderlijk bij MVT-docenten in Nederland. In opdracht van het meesterschapsteam MVT hebben Marjon Tammenga-Helmantel en Liza Mossing Holsteijn een longitudinale studie uitgevoerd naar de visie op en de praktijk van doeltaalgebruik bij leraren in opleiding (LIO’s), oftewel de leraren van het onderwijs van morgen. De resultaten uit dit onderzoek bieden opleiders, zowel >Lees meer


Op 22 september 2016 heeft het Meesterschapsteam MVT een studiedag georganiseerd met twee leidende vragen: (i) Hoe zien wij het MVT onderwijs van de toekomst? (ii) Hoe kunnen we de vakdidactische onderzoeksagenda zo inrichten dat we dit onderwijs het best kunnen ondersteunen? Een kort verslag hadden we al eerder gepubliceerd op deze website. Een uitgebreider >Lees meer


Het meesterschapsteam Nederlands – Letterkunde reageert op neerlandistiek.nl (25-1-207) op het artikel dat Christiaan Weijts op 13 januari jl. in NRC Handelsblad publiceerde. Weijts zorgde begin vorig jaar voor veel ophef met zijn artikeltje ‘Ontlezing? Geen wonder met zo’n stoffige boekenlijst’ (NRC, 14-1-2016) waarin hijzelf herhaaldelijk zijn pleidooi kernachtig samenvatte met de woorden ‘Fuck de literaire >Lees meer


Met ingang van 1 januari 2017 is het voorzitterschap van het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen in handen van Wander Lowie. De vorige voorzitter, Mike Hannay, blijft nog wel betrokken bij de projecten vakdidactiek Geesteswetenschappen, als promotor van Dudoc-Alfa promovendus Johan van Hattum.


Het succesvolle schooltalenproject TaalWijs van de VU dat inzette op taalbewustzijn en bewuste geletterdheid als kerndoelen van de taalles krijgt een vervolg! Hierin wordt nieuw onderwijsmateriaal ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Doel van TaalWijs 2 is de resultaten van TaalWijs te consolideren en verder te professionaliseren. Hier vindt u alvast de projectaanvraag en we houden u uiteraard op >Lees meer


Op 18 en 19 november 2016 kwamen de Dudoc-Alfa promovendi in Ede bijeen voor hun vierde intervisiebijeenkomst. Op vrijdag- en zaterdagochtend werden tegelijkertijd twee workshops aangeboden: kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. De promovendi hadden van tevoren een keuze gemaakt tussen de twee mogelijkheden. Ook een aantal promovendi met een NWO Promotiebeurs voor leraren namen deel >Lees meer


Op 7 oktober heeft het Meesterschapsteam MVT een studiedag georganiseerd rond het thema ‘Cultuur’. De twee leidende vragen waren: (i) Hoe moet cultuur eruit zien in de mvt-les opdat het uitdagend en vormend is? (ii) Hoe krijgen we (meer) van die cultuur in de mvt-les? Na de opening door Margot van Mulken en een kadering >Lees meer


Hieronder vindt u diverse universitaire nascholingen voor GTC en LTC, gerangschikt op datum. Forum Antiquum, Leiden Forum Antiquum is de lezingenreeks van de opleiding GLTC. Lezingen vinden tijdens het semester om de week plaats, altijd op donderdag om 16.00 uur. Sprekers najaar 2016: Jennifer Larson (Kent State University), Ruurd Halbertsma (Universiteit Leiden), prof. Philip Hardie >Lees meer


In de zomer van 2016 bereidde een groep docenten Latijn gezamenlijk het eindexamenpensum voor, georganiseerd door Meesterschap GTC en LTC, in samenwerking met de Zomerschool Klassieken (VU en UvA). Tijdens en na het lezen van de episodes wisselden we vakdidactische ideeën uit en bespraken we voor het onderwijs relevante informatie uit de commentaren en secundaire >Lees meer


Op 22 september heeft het Meesterschapsteam MVT een studiedag georganiseerd met twee leidende vragen: (i)          Hoe zien wij het MVT onderwijs van de toekomst? (ii)         Hoe kunnen we de vakdidactische onderzoeksagenda zo inrichten dat we dit onderwijs het best kunnen ondersteunen? Als basis had het Meesterschapsteam MVT een discussiedocument opgesteld dat u hier >Lees meer


Deze enquête wordt uitgevoerd in opdracht van het Meesterschapsteam mvt (link: https://vakdidactiekgw.nl/moderne-vreemde-talen/). Het meesterschapsteam mvt is één van de meesterschapsteams die op initiatief van het Regieorgaan Geesteswetenschappen en in opdracht van het Ministerie van OCW zijn opgericht met als doel de vakdidactiek in Nederland verder te ontwikkelen. Om dit goed te doen is het essentieel >Lees meer


Op donderdagmiddag 16 juni kwamen zo’n 35 experts op het gebied van erfgoedonderwijs samen in de Grachtenzaal van Museum Catharijneconvent te Utrecht om van gedachten te wisselen over het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs. De bijeenkomst was de kick-off van het project van het meesterschapsteam cultuureducatie waarin de uitwisseling van kennis en inzichten >Lees meer


…en het bleef nog lang onrustig rond het schoolvak Nederlands. Na de lancering van het Manifest Nederlands op School (en het Eindadvies Onderwijs2032) januari jongstleden, volgde er eind maart een symposium in Utrecht over ‘Bewuste geletterdheid’. Docenten, wetenschappers en vakdidactici gingen samen op zoek naar mogelijkheden om meer samenhang en diepgang in het schoolvak aan te >Lees meer


Vanaf 1 mei is het voorzitterschap van het meesterschapsteam Nederlands – Taalkunde/Taalbeheersing in handen van Peter-Arno Coppen. De vorige voorzitter, Anneke Neijt, is op 1 juni 2016 met emeritaat gegaan.          


De promovendi van het Dudoc-Alfa programma zijn 1,5 jaar op weg. Op zaterdag 9 april vertelden 12 van hen aan hun collega-leraren(opleiders), hun begeleiders, vakdidactische onderzoekers, en andere genodigden over de vorderingen met hun promotieprojecten. De dag begon met een inleiding van Theo Douma, waarin hij de mogelijkheden en perspectieven voor toekomstig onderwijs verkende n.a.v. het >Lees meer


Levende Talen Magazine heeft onlangs een artikel gepubliceerd over het Dudoc-Alfaprogramma. Lees meer.


Helge Bonset stelt in Levende Talen Magazine (2016, 3, p. 36-37) de vraag ‘Wat is er mis met het Manifest Nederlands op School?’ Bonset plaatst kritische kanttekeningen bij de boodschap en trekt bedoelingen, draagvlak en deskundigheid van de boodschappers, de meesterschapsteams Nederlands, in twijfel. Als aangesproken personen hebben de meesterschapsteams Nederlands zijn kritische bijdrage opgevat >Lees meer


Manifest Nederlands op School: van lancering naar landing Er is bijna een maand verstreken sinds op 22 januari jl. het Manifest Nederlands op School op de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur werd gelanceerd. Een goed moment om in kort bestek de balans op te maken: welke geluiden overheersten in de reacties en welke vervolgstappen worden >Lees meer


Op de Dag voor Taal, Kunsten en Cultuur in Groningen kreeg het Manifest Nederlands op School vrijdag 22 januari een warm onthaal. Bij de officiële presentatie aan een honderdtal docenten Nederlands bleek 95% het Manifest te steunen (digitale peiling, door 75 aanwezigen ingevuld). In de media verflauwde de aandacht niet na de eerste berichtengolf op >Lees meer


Een dag voor de officiële lancering van het Manifest Nederlands op School tonen de media al  volop belangstelling. Het Dagblad van het Noorden had woensdagavond de primeur: een interview met Theo Witte, dat snel werd opgepikt op de Facebookgroep Leraar Nederlands. Donderdag voor dag en dauw volgden gesprekjes met Theo Witte en Martijn Koek op Radio 1 en >Lees meer


         Op vrijdag 22 januari verschijnt het Manifest Nederlands op School. Het wordt door Theo Witte en Anneke Neijt gepresenteerd op de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur in Groningen. Het Manifest is opgesteld door de Meesterschapsteams Nederlands (Letterkunde en Taalkunde/Taalbeheersing). Er is intensief overleg aan voorafgegaan tussen docenten, wetenschap­pers, didactici, onderwijsonderzoekers en bij het >Lees meer


In het kader van ‘Meesterschap in de vakdidactiek Klassieke talen’ is Suzanne Adema afgelopen jaar gestart met ‘Quamlibet Info – Een vakdidactische nieuwsbrief GTC en LTC‘. Quamlibet Info verschijnt ongeveer vijf keer per schooljaar en houdt docenten Grieks en Latijn op de hoogte van relevante publicaties en ontwikkelingen in vakdidactisch onderzoek naar de vakken GTC >Lees meer


Op 13 en 14 november 2015 kwamen de Dudoc-Alfa promovendi in Ede bijeen voor hun tweede intervisiebijeenkomst.


Hoe moet het literatuuronderwijs er in de nabije toekomst uitzien? De gedachten hierover van een vijftigtal docenten, wetenschappers en vakdidactici werden in een workshop voorgelegd aan 36 deelnemers op de hSN-Conferentie Onderwijs Nederlands (Tilburg, 13-14 november 2015).


De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden de meesterschapsteams Nederlands- Taalkunde/Taalbeheersing en Nederlands-Letterkunde in Tilburg een conceptversie van ‘Bewust geletterd’ voor aan een stampvolle zaal op het congres Het Schoolvak Nederlands (HSN-29).


Op 18 september vond een expertmeeting ‘Literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs’ bij Stichting Lezen plaats.


Een van de belangrijkste doelen van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen is om via de vakdidactiek de band tussen het onderwijs en de wetenschap, in ons geval de neerlandistiek, aan te halen. Op deze tweedaagse gingen vijftig wetenschappers, docenten en vakdidactici met elkaar in gesprek over het schoolvak Nederlands en vooral het literatuuronderwijs.


Op 5 juni 2015, tijdens een tropische middag op de VU werd door onderwijzers, leraren, vakdidactici, historici en methode-ontwikkelaars gediscussieerd over het huidige geschiedeniscurriculum en over het geschiedenisonderwijs voor de toekomst.


Op 29 mei 2015 organiseerde het Meesterschapsteam Cultuureducatie in samenwerking met het LKCA een eerste Expertmeeting, met als doel te inventariseren welke behoeften er leven in het veld aangaande de toekomst van het onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuureducatie in de Nederlandse instellingen van hoger onderwijs.


Op 22 april 2015 vond in Utrecht de halfjaarlijkse werkconferentie voor lerarenopleiders Moderne Vreemde Talen plaats. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het Platform van Eerste- en Tweedegraads Opleiders van Levende Talen en door het Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen.


Hard werken was het tijdens dit symposium, want het schoolvak Nederlands is breed, kent veel verschillende visies en er is van alles mee aan de hand. Twintig universitaire medewerkers bespraken het doel, de inhoud, de toetsing, de schoolboeken, de samenhang en de status van Nederlands in het voortgezet onderwijs.


Op 1 oktober 2014 is het Dudoc-Alfa programma feestelijk geopend in Utrecht. De genodigden werden welkom geheten door Peter Coopmans, voorzitter van de stuurgroep vakdidactiek Geesteswetenschappen.